Choroba wieńcowa stanowi globalny problem zdrowotny

Choroba wieńcowa (CAD, coronary artery disease) stanowi globalny problem zdrowotny, o liczbie przypadków ok. 330 milionów w latach
2017-2018 i jest wiodącą przyczyną śmiertelności na całym świecie1

Leczenie CAD

Leczenie CAD obejmuje zmiany stylu życia, terapie lekowe, zabiegi medyczne i chirurgiczne wspomagane przez rehabilitację kardiologiczną. 1-3

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego

Badanie SPECT MPI wykonane w czasie obciążenia i w spoczynku jest ustaloną metodą rozpoznawania CAD, oceniającą ryzyko przyszłych zdarzeń sercowych i dostarcza informacji do podejmowania decyzji terapeutycznych.1

Cząstkowa rezerwa przepływu

Badanie FFR jest pomocne jako dodatkowe do badania angiografii wieńcowej przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych w CAD
i rewaskularyzacji na podstawie wyniku FFR i jest złotym standardem w ocenie klinicznego znaczenia zwężenia (Rycina 1).1

Sposób działania

Rapiscan® (regadenoson) jest pierwszym i jedynym wybiórczym agonistą receptora adenozynowego A2A zarejestrowanym do badan czynnościowych serca w scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego(MPI).1

Skuteczność kliniczna

Rapiscan jest wskazany do scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego (MPI) i badań cząstkowej rezerwy przepływu (FFR), dając wyniki porównywalne z adenozyną.1

Łatwy do podawania

Rapiscan jest podawany w pojedynczej ustalonej dawce bez potrzeby stosowania pompy infuzyjnej i dostosowywania dawki
zależnie od masy ciała.1

Lepsza tolerancja od adenozyny

Dobrze tolerowany, o działaniach niepożądanych przeważnie łagodnych i przejściowych.1 Kilka badań sugeruje, że Rapiscan ma korzystny profil działań niepożądanych w porównaniu z adenozyną.1,2

Podawanie pacjentom z astmą i POChP

Rapiscan można podawać pacjentom z chorobami płuc, w oparciu o dane z badań klinicznych MPI.1
opisy przypadków z zastosowaniem preparatu rapiscan w pomiarach ffr
Rapiscan jest wybiórczym agonistą receptora A2A, zatwierdzonym do stosowania w pomiarach FFR1.
Poniższe dwa opisy przypadków ilustrują skuteczność i tolerancję preparatu Rapiscan w pomiarach FFR podczas oceny czynnościowego
znaczenia zwężenia u pacjentów z podejrzeniem CAD.

Opis przypadku 1

Ocena FFR z zastosowaniem preparatu Rapiscan u 44-letniej pacjentki ze zwężeniem i dusznicą bolesną przy umiarkowanym wysiłku. Opis przypadku dzięki uprzejmości Profesora Nico Pijls.

Opis przypadku 2

Ocena FFR z zastosowaniem preparatu Rapiscan u 70-letniego pacjenta ze zwężeniem LAD
Opis przypadku dzięki uprzejmości Profesora Nico Pijls.

Podsumowanie

 • Choroba wieńcowa (CAD) jest wiodącą przyczyną śmiertelności wśród chorób układu krążenia, odpowiadając za ok. 20% zgonów niezależnie od płci co roku.1
 • Rapiscan jest wybiórczym agonistą receptora A2A, skutecznie zapewniającym maksymalne przekrwienie podczas badań MPI i oceny FFR.2
 • Rapiscan może wywoływać maksymalne przekrwienie w ciągu 30 sekund, umożliwiając zastosowanie szybkich protokołów w MPI i ocenie FFR.2
 • Rapiscan jest podawany w pojedynczej stałej dawce w postaci iniekcji do żyły obwodowej;
  nie ma potrzeby dostosowywania dawki zależnie od wagi ciała, wieku lub niewydolności wątroby.2
 • Jedyny zatwierdzony czynnik farmakologiczny wywołujący stres przekrwienny do pomiarów cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR).2


 • Rapiscan wywołuje stan przekrwienia, który utrzymuje się przez okres od ok. 3 do ponad 10 minut.2
 • Rapiscan ma korzystny profil tolerancji i jest związany z niższym stopniem bloku AV niż adenozyna.3
 • Rapiscan może być ostrożnie stosowany u pacjentów z astmą
  i pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
  .2

1. European Heart Network. European Cardiovascular Disease Statistics 2017. Dostępne na str: www.ehnheart.org/cvd-statistics.html (dostęp sierpień 2019 r.)
2. GE HealthCare. Rapiscan, Charakterystyka Produktu Leczniczego, 2019. (ChPL)
3. Azzouz MS i wsp. J Am Coll Cardiol 2015; 66(15); B118–B119.


Skrócona Charakterystyka Produktu Leczniczego

JB00342PL