INICJATYWY DOTYCZĄCE PRZEJRZYSTOŚCI PROCEDUR (EUROPA)

Naszym obowiązkiem jako międzynarodowego przedsiębiorstwa działającego w różnych obszarach branży opieki zdrowotnej jest przestrzeganie zasad dotyczących przejrzystości procedur w zakresie partnerstwa z wszystkimi przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia. Tego typu ścisłe i regulowane przepisami partnerstwo pozwala nam — z korzyścią dla pacjentów — nieustannie udoskonalać nasze wyroby medyczne dzięki badaniom naukowym i wymianie informacji na temat najlepszych praktyk klinicznych w zakresie nowoczesnych technologii.

Ujawnianie informacji na temat tego typu partnerstw ma kluczowe znaczenie, ponieważ pomaga w zarządzaniu dobrymi i opartymi na współpracy oraz zaufaniu relacjami między przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia a podmiotami prowadzącymi działalność biznesową. Pomaga także w propagowaniu tego typu współpracy. Nawiązane relacje nie wpływają na podejmowanie decyzji klinicznych dzięki zapewnieniu przejrzystości wszystkich interakcji finansowych.

Jedną z najnowszych inicjatyw na rzecz przejrzystości procedur jest wprowadzona w 2013 roku inicjatywa Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (ang. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) związana z samoregulacją firm farmaceutycznych znaną jako Kodeks przejrzystości świadczeń przekazywanych przedstawicielom zawodów medycznych i organizacjom ochrony zdrowia przez firmy farmaceutyczne (ang. Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to HCPs and HCOs) wymagającą od koncernów takich jak GE Healthcare udostępniania opinii publicznej sprawozdania dotyczącego wszystkich świadczeń przekazanych przez tę firmę przedstawicielom zawodów medycznych i organizacjom ochrony zdrowia w roku ubiegłym. Tego typu informacje są publikowane rokrocznie. Jako członek branży farmaceutycznej firma GE Healthcare angażuje się w zwiększanie przejrzystości relacji finansowych z przedstawicielami zawodów medycznych poprzez przestrzeganie zarówno Kodeksu przejrzystości opracowanego przez federację EFPIA, jak i innych krajowych przepisów dotyczących przejrzystości procedur.

Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa branżowa stanowi świetną okazję do przekonania opinii publicznej, iż bliskie stosunki między przedsiębiorstwami a sektorem opieki zdrowotnej leżą w najlepszym interesie pacjentów i skutkują nawiązaniem korzystnych w ujęciu długofalowym relacji opartych na wzajemnym zaufaniu.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi opracowywania sprawozdań opisanymi w Kodeksie przejrzystości federacji EFPIA i wszystkich obowiązujących rozporządzeń dotyczących poufności danych w sprawozdaniu tym wyszczególnia się całość świadczeń finansowych przekazanych przedstawicielom zawodów medycznych, organizacjom ochrony zdrowia i organizacjom ds. prac badawczo-rozwojowych. Począwszy od 30 czerwca 2016 roku, sprawozdanie to można pobrać, korzystając z łącza znajdującego się na tej stronie internetowej.

W przypadku krajów, w których obowiązują lokalne przepisy rozporządzenia Sunshine, wszystkie wymagające ujawnienia transakcje zgłasza się zgodnie z wymogami systemu sprawozdawczości prowadzonego przez władze lokalne albo na niniejszej stronie internetowej.

Sprawozdania dotyczące przejrzystości

Kontakt: transparency.healthcare@ge.com