Warunki użytkowania

Strona internetowa pod adresem www.gehealthcare.com wraz ze swoimi subdomenami (zwana dalej „Stroną”) służy wyłącznie do celów informacyjnych oraz do składania zamówień zgodnie z Warunkami sprzedaży umieszczonymi na Stronie. Korzystając z niniejszej Strony lub pobierając zamieszczone na niej materiały, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków określonych w niniejszym powiadomieniu (zwanych dalej „Warunkami użytkowania”). Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, nie powinien korzystać ze Strony ani pobierać materiałów na niej zamieszczonych.

Niniejsze Warunki użytkowania mogą podlegać okresowym modyfikacjom w całości lub w części bez uprzedniego powiadomienia, wobec czego należy je regularnie sprawdzać. Dalsze użytkowanie Strony po wprowadzeniu wspomnianych modyfikacji świadczy o akceptacji nowych warunków przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych lub przyszłych warunków, nie powinien korzystać ze Strony ani pobierać materiałów na niej zamieszczonych.

Firma GEHC ma prawo w każdej chwili zakończyć, zmienić, zawiesić lub zaprzestać udostępniania jakiegokolwiek elementu niniejszej Strony, włącznie z wszelkimi dostępnymi funkcjami. Firma GEHC może usunąć, zmodyfikować lub w dowolny sposób zmienić zawartość Strony, w tym treści firm trzecich. Firma GEHC może wprowadzić ograniczenia dotyczące pewnych funkcji i usług lub ograniczyć dostęp użytkownika do części lub całości Strony bez uprzedniego powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności. Firma GEHC może w każdej chwili i wedle własnego uznania cofnąć zezwolenie i wypowiedzieć prawa udzielone niniejszym użytkownikowi oraz uniemożliwić mu korzystanie ze Strony. W przypadku takiego wypowiedzenia użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia wszystkich materiałów pobranych z niniejszej Strony.

Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą wyłącznie dostępu użytkownika do Strony i korzystania z niej i nie zmieniają warunków jakichkolwiek innych umów zawartych przez użytkownika z firmą GEHC, jej spółkami macierzystymi, podmiotami stowarzyszonymi lub jednostkami zależnymi, a dotyczącymi innych kwestii niż użytkowanie tej Strony.

Prawa własności

Prawa autorskie

Wszelkie treści opracowywane przez firmę GE Healthcare i zamieszczone na tej stronie internetowej, a w szczególności teksty, oprogramowanie, rysunki techniczne, konfiguracje, grafiki, inne pliki oraz ich wybór, projekty i aranżacje („Treści”), należą do firmy GE Healthcare oraz do innych właścicieli udzielających firmie GE Healthcare zezwolenia na publikację i podlegają prawu autorskiemu Copyright © 2000–2009 firmy GE Healthcare („Prawo autorskie firmy GE Healthcare”). Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozprowadzane, ponownie wykorzystywane, powielane, ponownie publikowane, pobierane, wyświetlane, zamieszczane, przekazywane lub sprzedawane w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy GEHC. Wyjątek stanowią sytuacje, w których użytkownik ma prawo pobrać i wydrukować Treści, w całości lub w części, do wykorzystania w działaniach, które (i) nie stanowią działań konkurencyjnych i (ii) nie są obraźliwe dla firmy GEHC, GE Healthcare ani grupy General Electric, pod warunkiem, że użytkownik zachowa na nich wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich i innych praw własności. Należy zauważyć, iż to ściśle ograniczone zezwolenie może zostać uchylone w każdej chwili i nie obejmuje zgody na ponowną publikację lub sprzedaż Treści, w całości lub w części, na jakiejkolwiek stronie internetowej, intranetowej lub extranetowej ani zgody na włączenie Treści, w całości lub w części, do jakiejkolwiek bazy danych ani dołączenie ich do jakiejkolwiek innej pracy, która mogłaby zostać opublikowana lub sprzedana. Jakiekolwiek wykorzystanie Treści w sposób inny niż wskazany powyżej, jest surowo zabronione. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich przepisów francuskiego kodeksu własności intelektualnej dotyczących między innymi praw producentów baz danych, a w szczególności zobowiązuje się, że nie pozyska za pomocą czasowego lub trwałego przeniesienia na dowolne nośniki i w jakimkolwiek formacie, w tym drogą elektroniczną lub w inny istotny jakościowo lub ilościowo sposób, żadnych danych zawartych na niniejszej Stronie, w całości lub w części, a w szczególności danych dotyczących tożsamości klienta, oraz że nie wykorzysta ponownie w istotny jakościowo lub ilościowo sposób takich danych, w całości lub w części, na żadnym nośniku i w jakimkolwiek formacie, z zamiarem podania ich do publicznej wiadomości.

Użytkownicy przekonani, że ich objęte prawami autorskimi materiały zostały wykorzystane na niniejszej Stronie internetowej w sposób niedozwolony, są proszeni o kontakt z naszą firmą.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na niniejszej Stronie są nazwami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy GEHC, jej podmiotów powiązanych oraz licencjodawców i nie mogą być powielane, podrabiane lub wykorzystywane, w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy GEHC, jej podmiotów powiązanych lub licencjodawców, w zależności od okoliczności. Wszystkie nagłówki, niestandardowe grafiki, ikony przycisków i logo są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub stanowią wizerunek handlowy firmy GEHC lub jej podmiotów powiązanych i nie mogą być powielane, podrabiane lub wykorzystywane, w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy GEHC lub podmiotów powiązanych. Inne znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm i/lub logo wyświetlane na Stronie stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

Patenty 

Produkty lub technologie firmy GEHC wspomniane lub zamieszczone na niniejszej Stronie zostały objęte jednym lub kilkoma patentami i/lub podlegają tajemnicy handlowej i/lub innym prawom własności. Firma GEHC dokonuje zastrzeżenia wszelkich powyższych praw. Żadne postanowienie niniejszych Warunków użytkowania oraz inne postanowienia zawarte na tej Stronie nie mogą zostać zinterpretowane jako wyraźne lub domniemane przeniesienie lub przyznanie jakichkolwiek praw patentowych. Użytkownik oświadcza, że nie dokona naruszenia żadnego z powyższych praw.

Oprogramowanie

Jakiekolwiek oprogramowanie, w tym wszystkie pliki, obrazy wygenerowane za pomocą tego oprogramowania, kody, źródła, miejsca przeznaczenia oraz dane towarzyszące takiemu oprogramowaniu (łącznie zwane dalej „Oprogramowaniem”), wykorzystywane lub udostępniane za pomocą niniejszej Strony, użytkownik może wykorzystywać wyłącznie do uzyskania dostępu do Strony lub korzystania z niej w celach i zgodnie z warunkami wyraźnie określonymi na tej Stronie, pod warunkiem, że takie użytkowanie nie stanowi działania konkurencyjnego ani nie jest obraźliwe dla firmy GEHC. Firma GEHC zachowuje pełne i kompletne prawa własności intelektualnej do wspomnianego Oprogramowania. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiował, rozpowszechniał, sprzedawał, modyfikował ani tworzył prac pochodnych z żadnej części Oprogramowania, nie dokona jego dekompilacji, odczytania kodu źródłowego ani demontażu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. L. 122-6-1 IV francuskiego kodeksu własności intelektualnej i dotyczących współdziałania.

Kodeks postępowania użytkownika — informacje ogólne. Korzystając z niniejszej Strony, użytkownik zgadza się:

  1. nie naruszać zabezpieczeń Strony ani w inny sposób nie nadużywać Strony ani jakichkolwiek usług, zasobów systemowych, kont, serwerów oraz sieci połączonych lub dostępnych poprzez Stronę i poprzez powiązane lub połączone z nią strony firm trzecich;
  2. nie zakłócać innym użytkownikom użytkowania Strony oraz powiązanych lub połączonych z nią stron firm trzecich;
  3. nie przesyłać, nie zamieszczać ani w inny sposób nie przekazywać za pomocą niniejszej Strony żadnych wirusów i innych szkodliwych lub destrukcyjnych plików;
  4. nie korzystać ani nie podejmować prób korzystania z kont, usług lub systemów innych użytkowników bez zezwolenia firmy GEHC oraz nie tworzyć ani nie wykorzystywać fałszywych tożsamości na niniejszej Stronie;
  5. nie przekazywać za pomocą niniejszej Strony żadnego spamu, łańcuszków, niechcianej poczty ani innego typu niezamawianych wiadomości rozsyłanych masowo do osób lub podmiotów, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie takiej korespondencji;
  6. nie ujawniać swojej nazwy użytkownika i hasła innym osobom na niniejszej Stronie lub poza nią;
  7. nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do tej Strony lub tych części, do których dostęp jest ograniczony; oraz
  8. nie wykorzystywać niniejszej Strony do poszukiwania, udzielania lub uzyskiwania określonych porad medycznych, opinii medycznej, diagnozy lub leczenia w kontekście konkretnego stanu pacjenta lub sytuacji, w której się znajduje.

Ponadto użytkownik wyraża zgodę na to, że: 

(i) ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i dyskusje podjęte lub przekazane za pośrednictwem niniejszej Strony oraz 

(ii) będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych praw i przepisów, a w szczególności amerykańskich przepisów dotyczących ograniczeń eksportowych, które odnoszą się do korzystania z niniejszej Strony lub działań na niej podejmowanych.

Kodeks postępowania użytkownika — strony społecznościowe i inne obszary interaktywne

Niniejsza Strona obejmuje obszary, na których można zamieszczać opinie na różne tematy i dzielić się nimi z innymi użytkownikami Strony. Użytkownik oświadcza, że nie będzie zamieszczał ani w inny sposób upowszechniał na Stronie niezgodnych z prawem, oszczerczych, napastliwych, zniesławiających, dręczących, obelżywych, obraźliwych, zawierających groźby lub obsceniczne treści komunikatów lub materiałów jakiegokolwiek rodzaju, ani materiałów naruszających prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawo ochrony prywatności, własność lub prawa własności stron trzecich, ani materiałów, które mogą stanowić przestępstwo, skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać obowiązujące przepisy prawne; ani materiałów, które w inny sposób budzą zastrzeżenia, a w szczególności treści wskazujących na radykalne poglądy religijne, promujących rasizm, seksizm, nienawiść oraz działania niezgodne z prawem, w tym nieautoryzowane wykorzystanie sprzętu medycznego oraz krzywdę fizyczną jakiejkolwiek osoby. Firma GEHC zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów wzbudzających sprzeciw, wedle własnego uznania i bez konsultacji z użytkownikiem, ale nie ma takiego obowiązku. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie odpowiedzialności firmy GEHC, jej podmiotów zależnych i innych stron, z którymi firma GEHC zawarła umowę na prowadzenie i utrzymanie niniejszej Strony, z tytułu wszelkich roszczeń wniesionych przez osoby trzecie na podstawie komunikatów lub materiałów zamieszczonych przez użytkownika lub w związku z korzystaniem przez niego z niniejszej Strony.


Użytkownik wyraźnie oświadcza, że nie będzie omawiał lub nawiązywał do informacji dotyczących jakiegokolwiek konkretnego pacjenta lub jego stanu, ani innych informacji, na podstawie których można ustalić tożsamość danego pacjenta. Użytkownik ponadto wyraźnie oświadcza, że nie będzie omawiał, promował lub nawiązywał do kwestii dotyczących stosowania produktów medycznych w sposób nieuwzględniony w etykietach, w tym informacji dotyczących zastosowania, które nie zostało zatwierdzone przez amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration) lub inną stosowną agencję regulacyjną.

Komunikacja online na Stronie lub za jej pośrednictwem

O ile informacje zawarte w punkcie 5 poniżej nie stanowią inaczej, użytkownik wyraża zgodę na to, że komunikaty przekazywane innym za pomocą niniejszej Strony lub prace chronione prawem autorskim zamieszczane na Stronie, a w szczególności pytania, komentarze, sugestie, pomysły, plany, uwagi, rysunki, konfiguracje, specyfikacje, zamówienia zakupu, oferty lub zapytania ofertowe, dane eksploatacyjne, informacje na temat konta lub inne materiały, dane i informacje (zwane dalej łącznie „Informacjami”) nie stanowią informacji poufnych ani zastrzeżonych i w momencie przekazania ich firmie GEHC za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób użytkownik udziela firmie GEHC nieograniczonej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od opłat, z możliwością udzielania podlicencji, globalnej licencji (w tym licencji na prawa autorskie) na użytkowanie, powielanie, wyświetlanie, upublicznianie, przekazywanie i upowszechnianie takich Informacji w jakichkolwiek mediach i w dowolnym celu. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na to, że firma GEHC może dowolnie wykorzystać pomysły, koncepcje i fachową wiedzę przekazaną przez użytkownika lub osoby działające w jego imieniu.

Polityka prywatności

Użytkownik potwierdza, że rozumie, iż firma GEHC może wykorzystać dane zgromadzone w czasie trwania wspólnych relacji w celach określonych w Polityce prywatności, która została włączona poprzez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania, i wyraża na to zgodę.

Informacje na temat treści, produktów i usług firmy GEHC — ograniczenia

Wszelkie treści udostępniane za pośrednictwem niniejszej Strony, a w szczególności dane, rysunki techniczne, konfiguracje, oferty, informacje dotyczące zamówień oraz listy artykułów są uważane za dokładne. Jednakże użytkownik jest zobowiązany do samodzielnej weryfikacji dokładności informacji oraz przydatności treści, produktów i usług opisywanych na Stronie do określonego celu. Specyfikacje produktów i usług podlegają zmianom bez powiadomienia, a firma GEHC zastrzega sobie prawo do dokonywania bez uprzedniego powiadomienia zmian w odniesieniu do przetwarzania, materiałów lub konfiguracji. Firma GEHC nie gwarantuje, że produkty lub usługi wymienione w katalogu online będą dostępne w momencie składania zamówienia przez użytkownika. Wszystkie informacje zamieszczone na niniejszej Stronie podlegają zastrzeżeniom określonym w punkcie 8 poniżej.

Łącza i treści firm trzecich

Łącza do innych stron internetowych. 

Niniejsza Strona może czasami zawierać łącza do innych stron internetowych. Łącza te są udostępniane użytkownikom jako ułatwienie i nie mogą zostać uznane za poparcie, sponsorowanie lub rekomendację firmy GEHC, jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych, a firma GEHC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, usługi lub produkty dostępne na stronach firm trzecich lub za ich pośrednictwem. Jeśli użytkownik postanowi wejść na jakąkolwiek połączoną stronę, wówczas robi to na własne ryzyko i sam ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków zabezpieczających przed wirusami lub innymi elementami destrukcyjnymi. Zamieszczone łącza nie oznaczają, że firma GEHC lub niniejsza Strona została prawnie upoważniona do wykorzystania jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, logo lub symboli dotyczących praw autorskich, które są wyświetlane lub udostępniane za pośrednictwem wspomnianych łączy, ani że jakakolwiek połączona strona została upoważniona do wykorzystania znaków towarowych, nazw handlowych, logo lub symboli dotyczących praw autorskich firmy GEHC, jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych.

Łącza z innych stron internetowych.

Wszystkie łącza do niniejszej Strony muszą zostać zatwierdzone w formie pisemnej przez firmę GEHC, z wyjątkiem przypadków, w których: 

(1) łącze jest wyłącznie tekstem zawierającym tytuł strony głównej niniejszej Strony,

(2) łącze wskazuje wyłącznie na stronę główną niniejszej Strony i nie przekierowuje do jej podstron,

(3) łącze aktywowane przez użytkownika wyświetla stronę główną niniejszej Strony na pełnym ekranie, a nie w ramce na stronie połączonej, 

(4) wygląd, pozycja i inne aspekty łącza:

(i) nie stwarzają mylnego wrażenia, że dany podmiot, jego działalność lub produkty są powiązane lub sponsorowane przez firmę GEHC lub jej podmioty zależne, 

(ii) nie będą działać na szkodę, ani osłabiać niematerialnej wartości firmy związanej z nazwą oraz znakami towarowymi firmy GEHC lub jej podmiotów zależnych. Niezależnie od okoliczności użytkownik rozumie, że firma GEHC zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczenie łącza bez podawania powodu, bez powiadomienia i w dowolnej chwili, a użytkownik zobowiązuje się do usunięcia wszystkich łączy, co do których zgoda firmy GEHC została wycofana.

Treści firm trzecich. Niniejsza Strona może czasami zawierać materiały, dane lub informacje dostarczone, udostępnione lub zaoferowane przez strony trzecie, a w szczególności reklamy lub wypowiedzi zamieszczane na stronach społecznościowych. Użytkownik wyraża zgodę na to, że ani firma GEHC, ani jej podmioty zależne nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika za materiały, dane i informacje udostępniane przez osoby trzecie.

Wyłączenia odpowiedzialności

NINIEJSZA STRONA I JEJ ZAWARTOŚĆ JEST UDOSTĘPNIANA „W STANIE, W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA GEHC I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, A W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJE, CO DO JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE WYKORZYSTANIE NINIEJSZEJ STRONY, W TYM TREŚCI, DANYCH I OPROGRAMOWANIA ROZPOWSZECHNIANYCH, POBIERANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY, ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY DLA PROWADZONEJ PRZEZ SIEBIE DZIAŁALNOŚCI, USZKODZENIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU POBRANIA TAKICH TREŚCI, DANYCH I/LUB OPROGRAMOWANIA.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE FIRMA GEHC NIE KONTROLUJE W ŻADNYM ZAKRESIE INFORMACJI, PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY PRZEZ FIRMY TRZECIE. JEŻELI NIE UZGODNIONO INACZEJ W FORMIE PISEMNEJ, FIRMA GEHC I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI I NIE SKŁADAJĄ ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, WAŻNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI JAKIEJKOLWIEK PORADY, OPINII, OŚWIADCZENIA LUB INNYCH TREŚCI, A TAKŻE PRODUKTÓW LUB USŁUG ROZPOWSZECHNIANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY PRZEZ FIRMY TRZECIE.

FIRMA GEHC NIE UDZIELA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ŻE NINIEJSZA STRONA LUB JEJ ZAWARTOŚĆ SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE NINIEJSZA STRONA LUB JEJ ZAWARTOŚĆ BĘDĄ DZIAŁAŁY W SPOSÓB NIEPRZERWANY, NA CZAS, BEZPIECZNIE I BEZ BŁĘDÓW, A WSZELKIE WADY, JEŚLI SIĘ POJAWIĄ, BĘDĄ USUWANE. FIRMA GEHC NIE UDZIELA RÓWNIEŻ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH REZULTATÓW, JAKIE MOŻNA OSIĄGNĄĆ W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY I JEJ ZAWARTOŚCI, ORAZ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI INFORMACJI POZYSKANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM.

FIRMA GEHC NIE PONOSI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH W WYNIKU OPÓŹNIEŃ, NIEDOSTARCZENIE TREŚCI LUB WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNYCH, BŁĘDY, PRZESTOJE SYSTEMU, BŁĘDNE DOSTARCZENIE TREŚCI LUB WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNYCH, PRZERWY W DZIAŁANIU SIECI LUB SYSTEMU, USZKODZONE PLIKI LUB PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG SPOWODOWANE PRZEZ ZANIEDBANIE FIRMY GEHC, JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH LUB LICENCJODAWCÓW ANI ZA BŁĘDY I/LUB ZANIECHANIA UŻYTKOWNIKA.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH FIRMA GEHC NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI I NIE SKŁADA ZAPEWNIEŃ, IŻ POUFNOŚĆ INFORMACJI PRZEKAZANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY ZOSTANIE ZACHOWANA.

ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD FIRMY GEHC LUB OSÓB TRZECICH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY, NIE STANOWI JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE DANEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB WARUNKÓW, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ DANEGO UŻYTKOWNIKA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, A W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA GEHC, JEJ SPÓŁKI MACIERZYSTE, PODMIOTY STOWARZYSZONE I ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY, AGENCI LUB DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB NASTĘPCZE POWSTAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW PRZEWIDZIANYCH NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA I PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, ANI ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UZYSKANIA NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU, ZMIANY TRANSMISJI, DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI WYSŁANYCH LUB OTRZYMANYCH, A TAKŻE NIEWYSŁANYCH LUB NIEOTRZYMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY DOTYCZĄCE UTRATY ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH, NAWET JEŚLI FIRMA GEHC ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. STRONY NINIEJSZEJ UMOWY POTWIERDZAJĄ, ŻE JEST TO UZASADNIONY PODZIAŁ RYZYKA.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ DANEGO UŻYTKOWNIKA.

Ogólne

Obowiązujące prawo. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków użytkowania jest prawo francuskie, z zastrzeżeniem obowiązujących regulacji prawnych i przepisów krajowych, przepisów Unii Europejskiej i konwencji międzynarodowych. Ponadto przepisy porządku publicznego dotyczące ochrony konsumentów mają moc nadrzędną nad warunkami określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania, jeśli są z nimi sprzeczne.

Sąd właściwy. W przypadku braku porozumienia jakiekolwiek spory powstałe wskutek interpretacji i/lub realizacji Warunków użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych w Paryżu.

Inne postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a firmą GEHC dotyczącej użytkowania Strony. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za odrębne, nie wywierając wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.